قوانین و شرایط بازدید

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 5/000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 100/000 تومان می باشد

** تهیه بلیط وردی موزه، در محل ورودی و با ارائه کارت بانکی انجام می شود** .

بازدید: 

همه روزه

 

 برای اطلاع از ساعت بازدید با دفتر موزه تماس بگیرید 

 

 *بازدید بین هفته گروهی و به همراه راهنما انجام می گیرد.