اطلاعات بازدیدقوانین و شرایط بازدید:

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 5/000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 50/000 تومان می باشد

   **   تهیه بلیط وردی موزه، در محل ورودی و با ارائه کارت بانکی انجام می شود**  .
.

ساعت بازدید:

9صبح الی 16 بعدازظهر


 """"بازدید به صورت گروهی به همراه راهنما و براساس زمانبندی انجام می شود""""


۵بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸ PM

19389